Moje zdjęcie
Biblioteka szkolna w Gimnazjum nr 6 im. Wojciecha Korfantego w Rudzie Śląskiej ul. Gwarecka 2

Regulaminy


REGULAMIN BIBLIOTEKI
 1.   Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły oraz rodzicom.
 2. Biblioteka udostępnia zbiory - lektury, literaturę piękną i popularnonaukową do domu.
 3. Klasy, klaso-pracownie mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem nauczycieli. Za całość w ten sposób wypożyczonych zbiorów pełną odpowiedzialność ponosi nauczyciel.
 4. Biblioteka jest czynna codziennie według harmonogramu ustalonego z dyrekcją.
 5. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 2 książki na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres.
 6. Do biblioteki uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich.
 7. Książki i czasopisma ze zbiorów podręcznych podaje nauczyciel bibliotekarz.
 8. Kopiowanie map, rysunków itp. dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 9. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 10. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku zniszczenia lub zgubienia obowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej książki zgubionej (zniszczonej).
 11. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki do 15 czerwca.
 12. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 13. W razie nieprzestrzegania regulaminu biblioteki Dyrekcja Szkoły ma prawo do wyciągania sankcji przewidzianych w Kodeksie Ucznia.
 14. Nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor Szkoły.
  Regulamin zatwierdzono decyzją Rady        Pedagogicznej
Dyrektor Szkoły


REGULAMIN CZYTELNI 
 1. Czytelnia jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły oraz rodzicom. 
 2. Czytelnia udostępnia zbiory – lektury, literaturę piękną i popularnonaukową na miejscu. 
 3. Z wydawnictw informacyjnych z  księgozbioru podręcznego oraz czasopism można korzystać w czytelni w godzinach pracy biblioteki. 
 4. Biblioteka i czytelnia są czynne codziennie według harmonogramu ustalonego z dyrekcją. 
 5. Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich.
 6. Książki i czasopisma ze zbiorów podręcznych podaje nauczyciel bibliotekarz.
 7. Kopiowanie map, rysunków itp. dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 8. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 9. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki i czasopisma. W przypadku zniszczenia  obowiązany jest zwrócić bibliotece pozycję wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej pozycji zniszczonej.
 10. Z komputerów można korzystać codziennie w wyznaczonych godzinach.
 11. Komputery i Internet służą wyłącznie do pracy naukowej (wyszukiwanie informacji do prac domowych, referatów zadanych przez nauczycieli, tworzenie własnych prezentacji).
 12. Uczniowie mogą kopiować informacje potrzebne do pracy naukowej na własne dyskietki. Nie wolno przenosić własnych plików z dyskietki na dysk.
 13. Bezwzględnie zabrania się odwiedzania stron WWW przedstawiających treści faszyzujące, rasistowskie, zagrażające godności i wolności człowieka oraz inne praktyki totalitarne oraz treści pornograficzne przeznaczone dla odbiorcy pełnoletniego. Niestosowanie się do wymienionych zakazów wyklucza użytkownika z korzystania z komputera na czas 6-ciu miesięcy oraz o zaistniałym zdarzeniu powiadomiony zostaje wychowawca klasy oraz rodzice. 
 14. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach w obsłudze komputera należy bezwzględnie powiadomić nauczyciela bibliotekarza.
 15. Po zakończeniu czasu wykorzystywania stanowiska, należy komputer pozostawić bez żadnych uszkodzeń i zmian w systemie operacyjnym.
 16. W razie nieprzestrzegania regulaminu czytelni Dyrekcja Szkoły ma prawo do wyciągania sankcji przewidzianych w Kodeksie Ucznia.
 17. Nadzór nad czytelnią szkolną sprawuje Dyrektor Szkoły.
Regulamin zatwierdzono decyzją Rady Pedagogicznej
                                                          Dyrektor Szkoły